The Polish bishops join the pastoral mission of the Holy Father Benedict XVI and share his profound care for good of the Church expressed in the Letter to Bishops accompanying the Motu proprio “Summorum pontificium” published today.

This letter clarifies the new norms contained in the Motu proprio. Their goal is the conservation of a rich liturgial heritage and they point out the continuity of the divine cult in the Church. They are also intended to facilitate the finding of the lost bond of unity for circles which, because of an attachment to the pre-conciliar liturgy distanced themselves from full unity with the Church.
[Boo-boo number one – at leat if they have in mind the SSPX]

The Holy Father, following in the footsteps of his predecessor the Servant of God John Paul II [this is to reassure Poles that his action is kosher – if it’s ad mentem JP II, then it must be good], strongly accents the validity of the conciliar liturgical renewal, at the same time confirming the possibility of celebrating the liturgy in the pre-conciliar rite. Benedict XVI develops the thought of John Paul II contained in the document “Ecclesai Dei” and indicates that the post-conciliar liturgy is for the Roman church the same rite as was binding before the 1970 reform. [So is there one rite, or is there a “pre-conciliar rite”?]

The Polish bishops solidarise with the Holy Father in his concern for the unity of the whole church. The new norms may help to relieve tensions where these have arisen as a result of the introduction of the reform of the liturgy after the Second Vatican Council. [“This document is for other places, it does not concern us, dearly beloved.”] The bishops encourage the faithful to prayer for the Peter of our time, and to draw frequently from the spiritual treasury of the Church’s liturgy.

Warsaw 7.07.2007

On behalf of the Polish bishops

+Józef Michalik
Metropolitan of Przemyśl
President of the Polish Bishops’ Conference

+Piotr Libera
Secretary to the Polish Bishops’ Conference

07.07.2007 – Głos Biskupów polskich w związku z opublikowaniem przez Benedykta XVI …


Biskupi polscy włączają się w pasterską misję Ojca Świętego Benedykta XVI i podzielają Jego głęboką troskę o dobro Kościoła wyrażoną w Liście do Biskupów towarzyszącym opublikowanemu dziś Motu proprio „Summorum Pontificum”.

List ten wyjaśnia nowe normy zawarte w Motu proprio. Ich celem jest zachowanie bogatego dziedzictwa liturgicznego i zwrócenie uwagi na ciągłość kultu Bożego w Kościele. Mają one także ułatwić odnalezienie utraconej więzi jedności środowiskom, które z powodu przywiązania do liturgii przedsoborowej oddaliły się od pełnej jedności z Kościołem.

Ojciec Święty, idąc śladem swego Poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II, akcentuje mocno ważność soborowej odnowy liturgicznej, potwierdzając jednocześnie możliwość sprawowania liturgii w rycie przedsoborowym. Benedykt XVI rozwija myśl Jana Pawła II zawartą w dokumencie „Ecclesia Dei” i wskazuje, że liturgia posoborowa jest dla Kościoła rzymskiego tym samym rytem, jaki obowiązywał przed reformą z 1970 r.

Biskupi polscy solidaryzują się z Ojcem Świętym w Jego trosce o jedność całego Kościoła. Nowe normy mogą pomóc w rozwiązaniu napięć tam, gdzie powstały one w wyniku wprowadzania reformy liturgii po Soborze Watykańskim II. Biskupi zachęcają wiernych do modlitwy w intencji Piotra naszych czasów i do częstego czerpania z duchowego skarbca liturgii Kościoła.

Warszawa, 7 lipca 2007 r.

W imieniu Biskupów polskich:

+Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+Piotr Libera
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski